Helen Frankenthaler


Helen Frankenthaler (1928-2011)

(Bach’s) Sacred Theater

Helen Frankenthaler (1928-2011)

Arriving in Africa

Helen Frankenthaler (1928-2011)

The Road to Messina

Helen Frankenthaler (1928-2011)

Shippan Pt.: July, II

Helen Frankenthaler (1928-2011)

Horoscope (for K.B.)

Helen Frankenthaler (1928-2011)

Portrait of Margaretha Trip

Helen Frankenthaler (1928-2011)

Head of the Meadow