Edward Borein (1872-1945)
Edward Borein (1872-1945)

Roping Studies

Details
Edward Borein (1872-1945)
Roping Studies
ink on paper
6 x 9½ in. (15.2 x 24.1 cm.)