Details
CHEN XIANGZHANG (1428-1500)

POEM IN CURSIVE SCRIPT CALLIGRAPHY

Handscroll, ink on paper
30.6 x 480 cm. (12 x 188 3/4 in.)
Signed : Baisha
One seal of the artist: Shi Zhai
One colophon by each of Li Wentian (1834-1895), Wu Bingnan (19th century), Deng Qi'ao, Wu Miguang and Liang Jiutu (19th century)
Fifteen collectors' seals including:
Wang Shihong (1658-1723): Wang Shi Hong Yin, Tui Gu;
Yi Bingshou (1754-1815): Yi Bing Shou Yin, Ceng Cang yi Mo Qing Chu;
Deng Qi'ao: Deng Qi Ao Zi Jun Wen Zi Ji Xiang Zhi Zhang, Nan Yang Si Shi Yi Zi Qi Ao;
Ye Gongchuo (1881-1968): Xia An, Ceng Cang Ye Shi Xia An, Gong Chuo Zhi Yin, Bai Feng Zi Luan Shi Zhe, Ye Gong Chuo, Xia An Jian Cang, Pan Yu Ye Shi Xia An Zhen Cang Shu Hua Dian Ji Zhi Yin Ji; and
Dong Han Zhuan Jin Zhi Jia, Fu Cao Xin Shang, [illegible] Lao Da, Yi Shu Tang
Frontispiece by Qian Dian 1741-1806)
Inside titleslip by Li Wentian
Outside titleslip by Ye Gongchuo

Lot Essay

(US$15,500-19,400)

;

More from FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AND CALLIGRAPHY

View All
View All