ZHOU TIANQIU (1514-1595)

Details
ZHOU TIANQIU (1514-1595)

Running Script Calligraphy (xing shu)

Hanging scroll, ink on paper, 130 7/8 x 36in. (332.5 x 91.5cm.)

Signed: Zhou Tianqiu

Two seals of the artist: Liu Zhi Ju shi; Zou Gong Xia shi
;