DONG QICHANG (1555-1636)

Details
DONG QICHANG (1555-1636)

Cursive Script Calligraphy (cao shu)

Handscroll, ink on satin, 10 5/8 x 155 1/2in. (27 x 39.5cm.)

The text is copy of Old Masters Calligraphy

Signed: Qichang

Two seals of the artist: Zhi Zhi Gao Ri Jiang Guan, Dong Qi Chang yin

Two colophons: one of Qi Zia Jia (1594-after 1682) and one of Yuan Yuan (1764-1849)
;