ZHANG RUITU (1576-1641)

Details
ZHANG RUITU (1576-1641)

Cursive Script Calligraphy (cao shu)

Handscroll, ink on paper, 11¼ x 211in. (28 x 536cm.)

Signed: "Guoting Jushi wrote at Xifa Xuan (the artist's studio) of West Lake, Ruitu"

Dated a spring day of binyin year of the Tianqi era (1626)

Three seals of the artist: Qing Zhen Tang; Chi Zi Yi Zhi Qiu He Zhong; Zhang Rui Tu yin

Thirteen collectors' seals

Two colophons: one of Wen Fanggang (1733-1818); one of Yi Bingshou (1754-1815)

Label by Yi Bingshou and Sun Da
;