FU BAOSHI (circa 1904-1965)

Details
FU BAOSHI (circa 1904-1965)

Two Lady Musicians

Hanging scroll, ink and color on paper, 42½ x 15 5/8in. (108 x 39.5cm.)

Signed: "Baoshi painted at mountain studio of Jingang hill of Dong Chuan"

Dated the fifth month of yizou year (1945)

Three seals of the artist: Fu; Bao Shi Da Li; Bao Shi Zhai
;