WEN ZHENGMING (1470-1559)

Details
WEN ZHENGMING (1470-1559)

Running and Cursive Script Calligraphy (xingcao shu)

Handscroll, ink on paper, 13 x 88in. (33 x 223.5cm.)

The text consists of eight poems about autumn

Signed: Zhengming

Four seals of the artist: Zheng Zhong Fu yin, Wen Zheng Ming yin, Wen Zheng Ming, Heng Shan

Twenty-five collectors' seals, including seventeen of Xiang Yuanbian (1525-1590)

Two colophons, one by Xiang Yuanbian, dated the ninth month of the forty-first year of the Jiajing era (1562)
;