ZHENG XIE (1693-1765)

Details
ZHENG XIE (1693-1765)

Running Script Calligraphy (xing shu)

Handscroll, ink on paper, 11¼ x 52¼in. (28.5 x 132.5cm.)

Signed: "Banqiao Zheng Xie inscribed at the age of seventy-three"

Dated the forteenth day of the ninth month, yiyou year of the Qianlong era (1765)

Three seals of the artist: Qian Long Dong Feng Shu Hua shi, Bin Chen Jin shi, Gang Lan Xuan

Two collectors' seals

Frontispiece by Guo Lanxiang (1885-1938)