ANONYMOUS (14TH-16TH CENTURY, PREVIOUSLY ATTRIBUTED TO LIU SONGNIAN, ACTIVE 13TH CENTURY)
ANONYMOUS (14TH-16TH CENTURY, PREVIOUSLY ATTRIBUTED TO LIU SONGNIAN, ACTIVE 13TH CENTURY)

Details
ANONYMOUS (14TH-16TH CENTURY, PREVIOUSLY ATTRIBUTED TO LIU SONGNIAN, ACTIVE 13TH CENTURY)

COOL SUMMER BY THE WATER PAVILION

Handscroll, ink and colour on silk
29.5 x 372 cm. (11 2/3 x 146 1/2 in.)
Colophons at the end of the scroll by each of:
Feng Zizhen (1257-1314), with one seal;
Zhang Shi (14th-15th century), with two seals; and
Liang Zhangju (1775-1849), with two seals
Eight collectros' seals, including:
Feng Fang (15th-16th century): Feng Shi Cun Shu; and
Hai Shang Dao Ao Ke, Da Xue Shi Zhang, Han Lin Guo Shi Xiu Xuan Si Yin, Shou Cang Bao Wan, [illegible] Qiu Yuan, Zhao Zi [illegible], Wu Wai Qi Bao
Titleslip by Sheng Xuanhuai (1844-1916)

Literature

Chen Zhuo, Xiangguanzhai Yushang Bian (Appreciating Pieces at the Xiangguan Studio), juan (chapter) 5, p.11.
Lu Xinyuan, Rangliguan Shuhualu (Paintings and Calligraphy in the Rangli Studio), juan 3, p.16
Fujii Zensuke, Yurin Taikan (The Yurinkan Collection), Yurinkan, Japan, 1942, Yu Part

Lot Essay

(US$45,200-51,600)

Note:
1. For brief biographies of Feng Zizhen and Zhang Shi, see Zhongguo Meishujia Renming Cidian, Shanghai Renmin Meishu Chubanshe, 1981, pp. 1125 and 874 respectively
2. For brief biography of Sheng Xuanhuai, see Zhongguo Jinxiandai Renwu Minghao Dacidian, Zhejiang Guji Chubanshe, 1993, p.834

More from FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AND CALLIGRAPHY

View All
View All