Lot Content

COVID-19 Important notice Read more
Details
WANG FU (1362-1416)
Hermit Fisherman
Handscroll, ink on paper
33 x 785 cm. (13 x 309 in.)
Inscribed with four poems and signed by the artist: Jiu Long Shan Ren Wang Fu, Meng Duan (twice)
Dedicated to Zhong Yuan
One seal of the artist: Meng Duan
Colophon by Emperor Qianlong (1711-1799), signed, with five seals
Colophon by Wu Kuan (1435-1504), signed, with two seals
Dated seventh month, renying year in the Yongle era (1422)
Eleven collectors' seals including five of Emperor Qianlong (1711-1799): Shi Qu Bao Ji, Qian Long Yu Lan Zhi Bao, Qian Long Jian Shang, San Xi Tang Jing Jian Yin, Yi Zi Sun; and six others: Bo Qian Bao Ci Guo Yu Ming Zhu Jun Ma, Jian Guang Ge, Liang Shi Jia Cang, Pei Bo Qian Shen Ding Shu Hua Yin, Huo Qiu Pei Shi Shu Hua Fu Yin Xin, Xu Xi

Lot Essay

US$322,600-387,100

More From Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy

View All
View All