QIU YING (ATTRIBUTED TO, CIRCA 1495-1552)
QIU YING (ATTRIBUTED TO, CIRCA 1495-1552)

Details
QIU YING (ATTRIBUTED TO, CIRCA 1495-1552)
Landscape of Gu Su
Handscroll, ink and colour on silk
55.5 x 970 cm. (21 5/8 x 401 1/2 in.)
Inscribed and signed by the artist: Qiu Ying Shi Fu
Dated twenty-first year of Jiajing era (1542)
Two seals of the artist: Shi Zhou, Qiu Ying Zhi Yin
Frontispiece by Duan Fang (1861-1911)
Colophons by Zhu Yifan, Zhang Quan, Wu Yinpei, Wu Dousheng, Zou Jialai, Lu Runxiang, Wang Zhonglin, Wang Rongbao and others
Dedicated to Cong Shi (Liu Shiheng, 1875-1936)
Twenty three collectors' seals including seventeen of Xiang Yuanbian (1525-1590): Zi Jing Zhen Mi, Xiang Mo Lin Jian Shang Yin, Xi Chu Wang Sun, Xiang Shu Zi, De Mi, Xu Lang Zhai, Jing Yin An Zhu, Gong Bao She Jia, Zi Sun Yong Bao, Zi Jing Fu Yin, Shen You Xin Shang, Xiang zi Jing Jia Zhen Cang, Tao Li, Ping Sheng Suo Shang, Tian Chou Geng Nou, Tian Lai Ge, Ji Ao; and six of others: Nai Chang Jin Yan, Pei Shi Gui Hua Xuan Cang, Juan Shi Sheng Suo Hui Guan, Kui Li Shan Yin, Na Ying He Shang, Ye Yu Suo Huan (2)

Lot Essay

US$64,500-77,400
;

More from Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

View All
View All