VARIOUS ARTISTS OF THE YUAN AND MING DYNASTIES (14TH-17TH CENTURY)
VARIOUS ARTISTS OF THE YUAN AND MING DYNASTIES (14TH-17TH CENTURY)

Details
VARIOUS ARTISTS OF THE YUAN AND MING DYNASTIES (14TH-17TH CENTURY)
Correspondences
Album of twenty nine leaves, ink on paper/gold paper
Various sizes
Twenty three correspondences by Ni Zan, Wu Yun, Wen Zhengming, Zhu Shilu, Zhou Yongnian, Hu Sen, Chen Feng, Li Ji, Chen Jiru, Cheng Jiasui, Xu Shupi, Wang Shizhen, Xu Baoguang, Liu Lun, Wang Tubing, Zha Sheng, Sun Yueban, Wang Jiesheng, Xu Shusheng, Shen Quan, Li Yu, Yuan Mei and Xu Baoshan
A total of fifty nine seals of the artists
Provenance
Property of an American Collector

If you wish to view the condition report of this lot, please sign in to your account.

Sign in
View condition report

Lot Essay

US$51,600-64,500

More from Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy

View All
View All