Anonymous (13th/14th century)
Anonymous (13th/14th century)

Travellers in Autumn Mountains, in the Style of Guo Xi (c. 1001-1090)

Details
Anonymous (13th/14th century)
Anonymous (13th/14th century)
Travellers in Autumn Mountains, in the Style of Guo Xi (c. 1001-1090)
Scroll, mounted and framed, ink on silk, 55 1/2 x 38in. (141 x 96.5cm.)
Bearing the signature: Guo Xi
Ten collectors' seals, including two partial seals of the Huizong emperor (r. 1101-1125): Nei Fu Zhen Mi, Zheng He; three seals of Xiang Yuanbian (1525-1590): Xiang Mo Lin Fu Bi Ji Zhi Yin, Zi Jing Fu Yin, Mo Lin Fu; three of Peng Yuanji (1864-1949): Xu Zhai Zhen Shang, Lai Chen Yan Fu, Xu Zhai Shen Ding; and Bao Hui Shi Suo Cang
Provenance
Stephen Junkunc, III
Literature
Peng Laichen, Xuzhai minghua xulu (Sequel to the Xu Studio Record of Famous Paintings), p. 14
Fu Kailin, Lidai zhulu shumu (Chronological Records of Painting Catalogues), p. 294
;

More from Fine Chinese Ceramics, Paintings and Works of Art

View All
View All