London: Thomas Allman, 1846." /> [THE CHIMES]. -- ANONYMOUS. <I>The Wedding Bells. An Echo of "The Chimes".</I> London: Thomas Allman, 1846. | Christie's