vase" /> An <I>Iittala "Savoy"</I> vase | Christie's