" /> " /> FLIP SCHULKE (B. 1930) , <I>Muhammad Ali "training" underwater, 1960</I> | Christie's