vase " /> A <I>Seguso "Sommerso"</I> vase | Christie's