Kutsugata) Tea Bowl , KARATSU WARE, PAINTED-KARATSU (E-GARATSU) TYPE, EDO PERIOD (19TH CENTURY) " /> A Stoneware "Shoe-Shaped" (<I>Kutsugata</I>) Tea Bowl , KARATSU WARE, PAINTED-KARATSU (<I>E-GARATSU</I>) TYPE, EDO PERIOD (19TH CENTURY) | Christie's