Ania v stranie chudes [in Cyrillic]. Translated by V. Sirin [Pseudonym of VLADIMIR NABOKOV]. Berlin: Izdatel'stov Gamayun, 1923." /> DODGSON, Charles Lutwidge ("Lewis Carroll"). <I>Ania v stranie chudes</I> [in Cyrillic]. Translated by V. Sirin [Pseudonym of VLADIMIR NABOKOV]. Berlin: Izdatel'stov Gamayun, 1923. | Christie's