[Shori] (Victory) " /> [Shori] (Victory) " /> Sugai Kumi (1919-1996) , <I>"SH YORI"</I> [<I>Shori</I>] (Victory) | Christie's