Uji shui monogatari "Stories told by an Uji councillor", signed Gakutei -- very good impression, color and condition " /> YASHIMA GAKUTEI: <I>kakuban</I> (21.2 x 18.4 cm.);<I>Mido Kampaku dono no inu</I> "Fujiwara no Michinaga with his dog", depicting the courtier and his dog, with poems in a cartouche by Bungensha Nariyasu and Bunbunsha, from the series <I>Uji shui monogatari "Stories told by an Uji councillor", signed <I>Gakutei</I> -- very good impression, color and condition | Christie's