Tsuki hyakushi "One hundred aspects of the moon", signed Yoshitsohi ga and published by Akiyama Buemon; and Taira Tadanori and the oil thief, from the series Yoshitoshi mushaburui "Yoshitoshi's warriors trembling with courage", signed Yoshitoshi ga and published by Tsunajima Kamekichi- good impressions, color and condition (2)" /> YOSHITOSHI: <I>oban tate-e</I> (35.3 x 24.2 cm.); <I>Daimotsu kaijo no tsuki benkei</I> "Benkei calming the waves at Daimotsu Bay by moonlight", from the series <I>Tsuki hyakushi</I> "One hundred aspects of the moon", signed <I>Yoshitsohi ga</I> and published by Akiyama Buemon; and Taira Tadanori and the oil thief, from the series <I>Yoshitoshi mushaburui</I> "Yoshitoshi's warriors trembling with courage", signed <I>Yoshitoshi ga</I> and published by Tsunajima Kamekichi- good impressions, color and condition (2) | Christie's