Ikkaisai Yoshitoshi hitsu; Sanketsu momozono sugina musubuzu "The three worthies in the peach garden", signed Kaisai Yoshitoshi hitsu, Edo murasaki yakanagata Genji "Purple flower patterned Genji in Edo", signed Ikkaisai Yoshitoshi hitsu and 'Earth', from the set Eiyu gogyo no dai "The heroic five elements", signed Ikkaisai Yoshitoshi hitsu- good impressions, slightly faded, some light stains and rubbing (12)" /> YOSHITOSHI: <I>oban tate-e</I> (35.5 x 24.6 cm. ea. approx.); four triptychs: <I>Taiheiki masakiyo nansen no zu</I> "Masakiyo's difficult battle in the Taiheiki", signed <I>Ikkaisai Yoshitoshi hitsu</I>; <I>Sanketsu momozono sugina musubuzu</I> "The three worthies in the peach garden", signed <I>Kaisai Yoshitoshi hitsu</I>, <I>Edo murasaki yakanagata Genji</I> "Purple flower patterned Genji in Edo", signed <I>Ikkaisai Yoshitoshi hitsu</I> and 'Earth', from the set <I>Eiyu gogyo no dai</I> "The heroic five elements", signed <I>Ikkaisai Yoshitoshi hitsu</I>- good impressions, slightly faded, some light stains and rubbing (12) | Christie's