Ikkaisai Yoshitoshi ga- very good impression, good color, trimmed, otherwise good condition " /> YOSHITOSHI: <I>oban tate-e</I> (35.8 x 24.4 cm. ea. approx.); <I>Masakiyo sankan taiji shinshu jokkasen no zu</I> "Masakiyo's attack of the palace in Korea", signed <I>Ikkaisai Yoshitoshi ga</I>- very good impression, good color, trimmed, otherwise good condition | Christie's