tanzaku sheet, now folded, Nihonbashi, Shinagawa, Kawasaki, Kanagawa, Hodogaya, Totsuka, Fujisawa, Hiratsuka, Oiso, Odawara, Hakone, Mishima, Numazu, original tanzaku sheet, now folded, Hara, Yoshiwara, Kambara, Yui, Okitsu, Ejiri, Fuchu, original tanzaku sheet, now folded, Maruko, Okabe, original tanzaku sheet, now folded, Fujieda, Shimada, Kanaya, Nissaka, Kakegawa, Fukuroi, Mitsuke, Hamamatsu, Maisaka, Arai, Shirasuga, Futagawa, Yoshida, original tanzaku sheet, now folded, entitled Akibayama no haru "Spring at Akibayama", original tanzaku sheet, now folded, entitled Horaiji shunkei "Spring view of Horaiji", Goyu, Akasaka, Fujikawa, original tanzaku sheet, now folded, Okazaki, another view of Okazaki, another view of Okazaki, Chiryu, Narumi, original tanzaku sheet, now folded, Miya, Kuwana, Yokkaichi, Ishiyakuchi, Shono, Kameyama, Seki, Sakanoshita, Tsuchiyama, Minakuchi, Ishibe, Kusatsu, Otsu, each signed on yellow or uncolored title cartouche Gakyojin Hokusai ga- good impressions and generally good color, surfaces rubbed and some randomly soiled or color-stained, some slight worming, several sheets trimmed to black borders " /> HOKUSAI: <I>koban yoko-e</I> (12.3 x 17.5 cm.); a set of prints mounted in album format from the series <I>Tokaido gojusan tsugi no uchi</I> "The fifty-three stations of the Tokaido", in the following order, by name of the station: original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, <I>Nihonbashi, Shinagawa, Kawasaki, Kanagawa, Hodogaya, Totsuka, Fujisawa, Hiratsuka, Oiso, Odawara, Hakone, Mishima, Numazu</I>, original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, <I>Hara, Yoshiwara, Kambara, Yui, Okitsu, Ejiri, Fuchu</I>, original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, <I>Maruko, Okabe</I>, original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, <I>Fujieda</I>, Shimada, Kanaya, Nissaka, Kakegawa, Fukuroi, Mitsuke, Hamamatsu, Maisaka, Arai, Shirasuga, Futagawa, Yoshida</I>, original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, entitled <I>Akibayama no haru</I> "Spring at Akibayama", original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, entitled <I>Horaiji shunkei</I> "Spring view of Horaiji", <I>Goyu, Akasaka, Fujikawa</I>, original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, <I>Okazaki</I>, another view of <I>Okazaki</I>, another view of <I>Okazaki</I>, <I>Chiryu, Narumi</I>, original <I>tanzaku</I> sheet, now folded, <I>Miya</I>, <I>Kuwana, Yokkaichi, Ishiyakuchi, Shono, Kameyama, Seki, Sakanoshita, Tsuchiyama, Minakuchi, Ishibe, Kusatsu, Otsu</I>, each signed on yellow or uncolored title cartouche <I>Gakyojin Hokusai ga</I>- good impressions and generally good color, surfaces rubbed and some randomly soiled or color-stained, some slight worming, several sheets trimmed to black borders | Christie's