Utagawa Kuniyoshi


UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Miyamoto no Musashi Attacking the Giant Whale

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797–1861)

The Ghosts of the Taira Attack Yoshitsune in Daimotsu Bay

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Soma no furudairi ni Masakado himegimi Takiyasha yojutsu o motte mikata o atsumuru (In the ruined palace of [Taira] Masakado at Soma his daughter Princess Takiyasha uses sorcery to summon allies [the monster skeleton])

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Soma no furudairi ni Masakado himegimi Takiyasha yojutsu o motte mikata o atsumuru (In the ruined palace of [Taira] Masakado at Soma his daughter Princess Takiyasha uses sorcery to summon allies [the monster skeleton])

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Goldfish, Killifish, Stingray and Puffer Fish

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Miyamoto no Musashi attacking the Giant Whale

UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)

Sanuki no in kenzoku o shite Tametomo o sukuu zu (Picture of Retired Emperor Sanuki sending allies [tengu] to rescue Tametomo)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Boy's day decoration with Danjuro as The Demon Queller Shoki

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Boy's day decoration with Danjuro as The Demon Queller Shoki

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Shiohi goban no uchi (Five prints of shell-gathering at low tide)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Octopus on a rock

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Carp and wisteria

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Shin Yoshiwara (New Yoshiwara)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797–1861)

The Former Emperor [Sutoku] from Sanuki Sends His Retainers to Rescue Tametomo (Sanuki no in kenzoku o shite Tametomo o sukuu zu)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Sanuki no in kenzoku o shite Tametomo o sukuu zu (Picture of retired Emperor Sanuki sending allies [tengu] to rescue Tametomo)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

The Ghosts of the Taira Attack Yoshitsune in Daimotsu Bay

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Last stand of the Kusunoki at Shijo Nawate

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

SANUKI-NO-IN KENZOKU O SHITE TAMETOMO O SUKUU ZU [RETIRED EMPEROR SUTOKU SENDS HIS FOLLOWERS TO RESCUE TAMETOMO]

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

The Ghosts of the Taira Attack Yoshitsune in Daimotsu Bay

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Sashu Tsukahara setchu (Nichiren in the snow at Tsukahara on Sado Island)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Toto Mitsumata no zu (Views of Mitsumata in the Eastern Capital)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Miyamoto no Musashi attacking the giant whale

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Tamatori-hime at the Ryugu (Prince Tamatori at Ryugu Palace)

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Minamoto Yoshitsune and his men attacked by ghosts of Heike warriors drowned at the Battle of Danoura, Benkei repelling them from the stern of the boat, derived from the Noh play Funa Benkei (Benkei in the boat)

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Nichiren in the Snow at Tsukahara on Sado Island

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Mitsukuni Defying the Skeleton Spectre Conjured up by Princess Takiyasha

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Oniwakamaru and the Giant Carp

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Tairyo kujira no nigiwabi (Crowds out to view captured whale)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Toto Onmayagashi no zu (Views of Onmaya Embankment in the Eastern Capital)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Tsukuda oki kaisei no Fuji (Mount Fuji on a clear day from the sea off Tsukuda)

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Sanuki no in kenzoku o shite Tametomo o sukuu zu (Picture of Retired Emperor Sanuki sending allies [tengu] to rescue Tametomo)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Catching Whales at Goto and Hirado in Hizen Province or Kishu Province, with a list of the types of whales taken

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Soma no furudairi ni Masakado himegimi Takiyasha yojutsu o motte mikata o atsumuru (In the ruined palace of [Taira] Masakado at Soma his daughter Princess Takiyasha uses sorcery to summon allies [the monster skeleton])

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797–1861)

Grand Sumo Tournament on Mount Akazawa (Akazawayama ozumo)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Sato suzume negura no kariyado (Village sparrows: temporary shelter in the nest)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Seichu gishi den (Stories of the true loyalty of the faithful samurai)

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Soma no furudairi ni Masakado himegimi Takiyasha yojutsu o motte mikata o atsumuru (In the ruined palace of [Taira] Masakado at Soma his daughter Princess Takiyasha uses sorcery to summon allies [the monster skeleton])

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Toto Shubi no matsu (Views of Shubi no matsu in the Eastern Capital)

UTAGAWA KUNIYOSHI(1797-1861)

Shumenosuke Sakata no Kintoki, Takiguchi no toneri Genji Tsuna, Dakoe no jo Usui Sadamitsu (Sakata no Kintoki, Usui Sadamitsu and Genji Tsuna subdue monsters while playing go)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Sanada no Yoichi Yoshihisa, Matano no Goro Kagehisa

UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)

Ryogoku no suzumi (Cooling off at the Ryogoku Bridge)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Prosperous catch of fish and sea creatures in a fishing net

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797–1861)

Minamoto Yorimitsu ko no yakata ni tsuchigumo yokai o nasu zu (The Earth Spider generates monsters at the Mansion of Lord Minamoto Yorimitsu)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Ryogoku no suzumi (Cooling off at Ryogoku Bridge)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Snow: the actor Onoe Kikugoro III

UTAGAWA KUNIYOSHI(1797-1861)

Minamoto no Yorimitsu kokan tsuchigumo saku yokai zu (Minamoto no Yorimitsu ill in bed, haunted by the earth-spider and his demons)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797–1861)

The Battle of Dan-no-ura (Dan-no-ura tatakai no zu)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797–1861)

Taira no Yoshikado, Iga Jutaro and Takiyasha-hime watching a battle of frogs