PU RU (1896-1963)

Scholars in Autumn Mountains

PU RU (1896-1963)

Pavilion under Cliff

PU RU (1896-1963)

Contemplating under the Tree

PU RU (1896-1963)

Tied Horse in the Style of Zhao Mengfu

PU RU (1896-1963)

Washing Horse in the Style of Zhao Mengfu

PU RU (1896-1963)

Fairy Offering Longevity Peach

PU RU (1896-1963)

Studio in the Mountain

PU RU (1896-1963)

Flying Dragon

PU RU (1896-1963)

Landscape

PU RU (1896-1963)

Returning to Retreat

PU RU (1896-1963)

Album of Paintings and Calligraphy

PU RU (1896-1963)

Lush Mountains and Tranquil River

PU RU (1896-1963)

Travelling on Donkeys

PU RU (1896-1963)

Dancing Butterflies

PU RU (1896-1963)

Strolling through Peaks and Valleys

Pu Ru (1896-1963)

A Hundred Monkeys

PU RU (1896-1963)

Child Playing

PU RU (1896-1963)

Butterflies

PU RU (1896-1963)

Mountains After the Rain

PU RU (1896-1963)

Snowy Landscape

PU RU (1896-1963)

Mountains in Autumn

Pu Ru (1896-1963)

Pavilion in the Mountains

PU RU (1896-1963) / AN HO (AN HE, 1927-2017)

Manuscripts, Drafts, Sketches, and Teaching Materials of Han Yu Tang

PU RU (1896-1963)

Temple Landscape

Pu Ru (1896-1963)

Paradise Landscape

PU RU (1896-1963)

Clouds over Summer Mountains

PU RU (1896-1963)

Snowscape After Guo Xi

PU RU (1896-1963)

Landscape at Sunset

PU RU (1896-1963)

Landscape with Pavilions

PU RU (1896-1963)

Giant Pine Tree

PU RU (1896-1963)

God of Prosperity

PU RU (1896-1963)

Landscape in Song Dynasty Style

PU RU (1896-1963)

Red Pine Trees

PU RU (1896-1963)

Travelling in Spring

PU RU (1896-1963)

River Landscape

PU RU (1896-1963)

Landscape Album

PU RU (1896-1963)

West Stream in the Autumn

PU RU (1896-1963)

Children Playing

PU RU (1896-1963)

Hundred Gibbons Playing

PU RU (1896-1963)

Birthday Celebration

PU RU (1896-1963)

Travelling Through Landscape

PU RU (1896-1963)

Scenic Impressions by the Waters