KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Hoshōkai (Lop Nur)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chiken-sei kendoshin

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Chinzei Hachirotametomo

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Chigakusei Tekkyoshi

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chiinsei Hakukada

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chigakusei Tekkyoshi

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chikakusei Dokukakuryu

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chiretsusei Katsusemba

Kazuo Shiraga (B. 1924)

Chiansei Kinhyoshi

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Choryo (Jumping Dragon)

Kazuo Shiraga (b. 1924)

Choji Haten (Unprecedented Leap)

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Keicho 19 (Osaka Winter Campaign)

KAZUO SHIRAGA (JAPANESE, 1924-2008)

Dakusya (Cloud of Sand)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Sans titre (BB104)

KAZUO SHIRAGA (NE EN 1924)

Tenkosei Kaosho

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chizosei Shomenko

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Sans titre (T42)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Hiryu (Flying Dragon)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Taera (Divine Music)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

53 Cellulose Hou