ZENG FANZHI (B.1964)

Hospital Triptych no.3

ZENG FANZHI (B. 1964)

This Land so Rich in Beauty No. 2

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Meat No. 3: Nativity

ZENG FANZHI (B.1964)

Mask Series

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Untitled 06-3

Zeng Fanzhi (B. 1964)

Mask Series: No. 3

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Mask Series 1997 No. 17

ZENG FANZHI (B.1964)

Mask Series 2001

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

After the Long March Andy Warhol Arrived in China

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Enigmatic Night (07-18)

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Mask Series, No. 6

ZENG FANZHI (B. 1964)

This Land so Rich in Beauty No. 1

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Mask Series No. 9

Zeng Fanzhi (B. 1964)

Untitled 10-6-1

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Raw Beneath the Mask

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Untitled 07-5

Zeng Fanzhi (B. 1964)

Sky series: Gazing Afar

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Mask Series 2000-B-3

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Mask Series No. 11